Besoek www.sacronavirus.co.za vir meer inligting.

NOTULE VAN DIE BOLAND TWEEKAMP JAARLIKSE ALGEMENE VERGADERING WAT GEHOU IS OP 27 MEI 2022 IN WELLINGTON

VERWELKOMING

Len Symington verwelkom almal by die vergadering. Hy dui aan dat ten spyte van die ontwrigting die afgelope 2 jaar hy dankbaar is dat die seisoen weer aan die gang kon kom  en dat alles redelik goed afgeloop het.

Hy dui aan dat die tipe vergaderings maar oor die algemeen nie te opwindend is nie en versoek dat almal asseblief help om dit so vinnig en effektief as moontlik afgehandel te kry sodat daar oorgegaan kan word na die meer opwindende gedeelte naamlik, die prysuitdeling.

Die vergadering word geopen deur Ds Lettie Büchner met gebed.

PERSENSIELYS

Die persensielys is voltooi en 75 ouers en altlete is teenwoordig.

VERSKONINGS

Die volgende verskonings is ontvang:-

 • Piet, Madelein, Anné en Georgia Sabbagh
 • Tiaan Pretorius
 • Ilse Beukman
 • Johannes Adendorff

                                                                               

BEVESTIGING VAN PERSONE WAT WIL STEM SE STATUS

Aangesien geen mosies voorgelê is nie sal dit dus nie nodig wees om te stem nie. Die status van stemgeregtigdes is voor die vergadering hanteer. Indien dit dus nodig sou wees om vir een of ander rede te stem.

LEES VAN DIE KENNISGEWING VAN DIE AJV

Die kennisgewing omtrent die vergadering was uitgestuur op die webwerf. Ter wille van volledigheid word  dit weer voorgelees deur Mariana Symington.

NOTULE VAN VORIGE AJV

Die notule van die vorige  AJV  van 30 November 2020 was op die werbwerf geplaas. Dit word as gelese beskou en geen sake spruit daaruit voort nie. Die notule word so aanvaar.

Voorsteller – Gareth Haarhoff

Sekondant – Neil Büchner

VOORSITTER SE JAARVERSLAG

Len Symington  hou die jaarverslag van 2021/22  voor aan die vergadering. Dit sal op Boland Tweekamp se webwerf geplaas word.

Geen sake uit die verslag word verder bespreek nie en dit word so aanvaar.

Voorsteller – Coenie van Vuuren

Sekondant – Dirk Malan

 

FINANSIëLE VERSLAG

Len Symington hou die afgelope jaar se finansiële verslag voor aan die vergadering. Daar is afskrifte op die tafel by die ingang.

Oor die algemeen is Boland Tweekamp se finansiële posisie baie gesond soos in die verslag gesien kan word. Na aanleiding hiervan is daar dan die jaar besluit om aan elke Bolander wat aan die SA Kampioenskappe in PE deelgeneem het, ’n Boland Hemp en Boland swempet te skenk. Dit het ’n uitgawe van rondom R30,000 beteken.

Geen verder navrae of gesprek word hieromtrent gevoer nie en die verslag word so aanvaar.

 • Voorsteller – Neil Büchner
 • Sekondant – Marli Slabbert

Len Symington dui aan dat die   affiliasiegelde die afgelope 6 jaar R150 was. Om tred te hou met kostes, om te verseker dat ons nie te veel van die reserwes  gebruik nie en as gevolg van die beplande aankoop van sekere kapitale items, word daar voorgestel dat die affiliasiegelde vanaf die nuwe seisoen verhoog word na R200 vir individue en R250 vir skole. Die voorstel word so aanvaar.

 • Voorsteller – Bertie van Litsenborgh
 • Sekondant – Burger Symington

Len Symington bedank vir Coenie Slabbert vir al sy harde werk met die verwerking en byhou van alles rondom finansies.

 

HANTERING VAN MOSIES

Geen mosies is ontvang nie

 

ERKENNING AAN PRESTEERDERS

Len Symington dui aan dat die die hoogte punt van die verrigtinge is.

Die volgende toekennings word gemaak:-

 

Beste vordering dogters/dames

 • Rouxlé Kotze. O/9 Dogter van die Laerskool Olifansvallei

 

Beste vordering seuns/mans

 • Matthys Potgieter. O/9 Seuns van die Laerskool Paarl Gimnasium

 

Beste O/17 Seuns Span

 • Hoër Jongenskool Paarl - Christi Engelbrecht, Christiaan Hatting en  ZianNaude

 

Beste Laerskole span

 • Laerskool Olifantsvallei.

 

Meeste punte in seisoen

 • Mariaan Malan  15,333

 

Beste Atlete van die seisoen

Hierdie wenners was bepaal deur die beste prestasie by die SA Kampioenskappe wat op 2 April in PE gehou was.

 • Junior Victor Ludorum          - Schalk Meiring – Laerskool Boys High
 • Junior Victrix Ludorum          -  Mieke Burger – Laerskool Paarl Gimnasium
 • Senior Victor Ludorum          -  Kailen Kotze  - Hoërskool Swartland
 • Senior Victrix Ludorum         -  Lara Botha – Hoër Meisieskool Paarl
 • Veterane Victor Ludorum     -  Gareth Haarhoff  - Paarl
 • Veterane Victrix Ludorum     -  Ilse Beukman - Bonnievale

 

Bes verteenwoordigende skool –Beste Tweekamp skool

 • Laerskool Paarl Gimnasium met 329,598 punte  en 34 atlete.

 

Ere Kleure

Boland ere kleure word aan ‘n atleet gegee nadat so iemand aan 3 SA Kampioenskappe deelgeneem het en ‘n sekere standaard gehandhaaf het.

Die volgende toekennings word die jaar gemaak:-

 • Niel Büchner - Wellington
 • Kailen Kotze – Hoërskool Swartland
 • Dieter Naude – Laerskool Courtrai

 

Erkenning aan Bolanders wat al aan meer as 10 SA Kampioenskappe deelgeneem het:-

Len  Symington dui aan dat daar in die bestaan van Boland Tweekamp nog net 11 Bolanders was wat aan meer as 10 SA Kampioenskappe deelgeneem het en dat daar  8 van hulle   teenwoordig is. Die volgende Bolanders het die prestasies behaal en is teenwoordig;-

 • Suzaan Broodryk – 10
 • Marie van der Merwe (Briers-Louw) - 10
 • Eben Kruger -10
 • Burger Symington – 12
 • Liezel Wessels – 12
 • Mariaan Malan -13
 • Coenie Slabbert – 13
 • Coenie van Vuuren – 34

Die volgende Bolanders kon ongelukkig nie teenwoordig wees:-

 • Heleen Malan - 10
 • Annereen Malan – 11
 • Ilse Beukman – 16

Die atlete word  geluk gewens en bedank vir hulle bydraes oor die afgelope jare.

Spesiale dankies

Len Symington bedank al die bemptes wat gehelp het tydens die jaar en bedank spesiaal vir Johannes Adendorff en Eloise le Roux vir hulle onderskeie bydraes wat gehelp het dat byeenkomste suksesvol aangebied kon word.

 

VERKIESING VAN BESTUUR

Len Symington dui aan dat daar ongelukkig die jaar afskeid geneem moet word van Marie van der Merwe wat as gevolg van onder andere werksdruk nie weer op die komitee kan dien nie.

Hy bedank haar vir haar bydrae die afgelope jare as deelnemer en bestuurslid en wens haar alles van die beste toe vir die toekoms en oorhandig aan haar ’n geskenkie.

Hy dui verder aan dat Tiaan Pretorius ook nie voortgaan nie en bedank hom  in sy afwesigheid.

Hy dui aan dat die volgende nominasie ontvang is vir die nuwe seisoen en dat hulle almal dit aanvaar het.

 • Voorsitter – Len Symington
 • Onder- Voorsitter – Dirk Malan
 • Tesourier – Coenie Slabbert
 • Sekretaresse – Mariana Symington

Gewone Lede :

 • Coenie van Vuuren
 • Mariaan Malan
 • Marli Slabbert
 • Surien vanListenborg
 • JT Burger
 • Annelie Wessels

Dié persone word dan so as bestuur vir Boland Tweekamp vir die nuwe seisoen aanvaar. Hy verwelkom die 2 nuwe  lede naamlik JT Burger en Annelie Wessels op die komitee.

Hy bedank die ou komitee  vir hulle bydraes die afgelope seisoen.

Dirk Malan bedank spesiaal vir Len Symington vir sy leiding en skryf die sukses van Boland Tweekamp hoofsaaklik toe aan sy leiding, toegewydheid en harde werk.

AFSLUITING

Len Symington bedank almal dat hulle onder andere moeite gedoen het om die vergadering by te woon. Hy bedank almal wat ver moes reis en veral vir die Kotzes wat nog na die vergadering na Oudtshoorn moet reis. Hy bedank spesiaal vir Mariana vir al haar voorbereiding van die lekker eetgoed en ander reëlings om die vergadering en geleentheid suksesvol te maak.

Hy versoek dat almal asseblief saam moet  werk en verseker dat Boland Tweekamp verder van krag tot krag sal gaan.

Die vergadering verdaag om 19h30 en almal word uitgenooi om verder lekker saam te kuier.

M Symington

Go to top