Besoek www.sacronavirus.co.za vir meer inligting.

JAARLIKSE ALGEMENE VERGADERING VAN BOLAND TWEEKAMP

Hiermee word kennis gegee dat die Jaarlikse Algemene Vergadering van die vereniging vir 2020 gehou sal word op Maandag 30 November 2020 om 18h30 vir 19h00. Dit sal in die Paarl gehou word. Die spesifieke plek waar dit gehou sal word sal deur gegee word aan die wat aangedui het dat hulle die vergadering gaan bywoon. Dit word so gedoen om ’n geskikte plek te kry vir die hoeveelheid wat die vergadering gaan bywoon.

 1. Alle mosies wat op die Jaarlikse Algemene Vergadering bespreek moet word, moet skriftelik per  e-pos aan  symingtonl@pvbm.co.za gestuur word nie later as  Woensdag 18 November, 2020.
 1. Die volgende lede het stemreg by die vergadering (indien dit nodig sou wees):-
  • Een ouer van elke geaffilieerde junior atleet
  • Elke geaffilieerde senior en veterane-groep atleet
  • Een verteenwoordiger van elke geaffilieerde skool
 1. Nominasies vir die bestuur moet ook skriftelik per e-pos gestuur word na bogenoemde nommer/adres nie later nie as Woensdag 18 November 2020. Nominasies moet ook deur die genomineerde en ‘n sekondant onderteken wees.  Enige stemgeregtigde of iemand wat ‘n bydrae tot die bevordering van Tweekamp kan maak, kan genomineer word.
 2. Die agenda van die vergadering is soos volg:-
  1. Verwelkoming.
  2. Presensielys.
  3. Bevestiging van afgevaardigdes se geloofsbriewe.
  4. Lees van die kennisgewing wat die Jaarlikse Algemene Vergadering vir 2020 belê.
  5. Voorlegging en bekragtiging van die notule van die vorige AJV.
  6. Voorlegging, bespreking en aanvaarding van die Voorsitter se jaarverslag
  7. Voorlegging, bespreking en aanvaarding van die finansiële verslag.
  8. Bespreking van mosies ontvang.
  9. Bekendmaking van die uitstaande atlete van die afgelope seisoen.
  10. Verkiesing van ‘n Bestuur vir die volgende jaar.
  11. Afsluiting.

U teenwoordigheid en samewerking sal opreg waardeer word.

Tweekamp groete

 

Mariana Symington

4 November

 

Go to top